روزانه های مدیریت!

ممکن است شما از شکست خوردن نا امید و مایوس شوید ولی اگر امتحان نکنید، فنا خواهید

قرارداد کار

دریافت لیست سیم کارت و خرید اینترنتی خطوط رند (ایرانسل - همراه اول - رایتل)

        نمونه قرارداد کار

       این قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی- مصوب 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما و کارگر منعقد می شود .
1)  مشخصات طرفین :
کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما
آقای / خانم / شرکت ........................................ فرزند .............................. شماره شناسنامه/ شماره ثبت ............................
به نشانی : ......................................................................................................................................................................................
کارگر
آقای / خانم .......................................... فرزند ................................ متولد ............................... شماره شناسنامه ..................
 شماره ملی ................................ میزان تحصیلات ............................ نوع و میزان مهارت ........................................................
به نشانی : .....................................................................................................................................................................................
2)  نوع قرارداد : دائم             موقت                کارمعین
3)  نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد : ..................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
4)  محل انجام کار : ........................................................................................................................................................................
5)  تاریخ انعقاد قرارداد : .................................................................................................................................................................
6)  مدت قرارداد : ...........................................................................................................................................................................
7)  ساعات کار : ...............................................................................................................................................................................
میزان ساعات کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد . ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است .
8)  حق السعی :
الف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتی ........................................ ریال (حقوق ماهانه : ................................................... ریال )
ب : پاداش افزایش تولید و یا بهره وری ........................................... ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است .
ج : سایر مزایا ................................................................................................................................................................................
9)  حقوق و مزایای کارگر : بصورت هفتگی/ ماهانه به حساب شماره .............................................. نزد بانک ....................................... شعبه ............................... توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد .
10)  بیمه : به موجب ماده (148) قانون کار ، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر
دستگاه های بیمه گر بیمه نماید .
11)  عیدی و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در
کارگاه های مشمول قانون کار- مصوب 6/12/1370 مجلس شواری اسلامی ، به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران ) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت
می شود . برای کار کمتر از یک سال ، میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد .
12)  حق سنوات یا مزایای پایان کار : به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه
مورخ 25/8/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام به نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود .
13)  شرایط فسخ قرارداد : این قرارداد در موارد ذیل ، توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است .
فسخ قرارداد ................ روز قبل به طرف مقابل کتباً اعلام می شود .
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
14)  سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی ، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد .
15)  این قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما ، یک نسخه نزد کارگر ، یک نسخه به تشکل کارگری (در صورت وجود) و یک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت و یا سایر طرق به اداره کار و امور اجتماعی محل تحویل می شود .

تاریخ ارسال: جمعه 13 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 02:52 ب.ظ | چاپ مطلب